Algemene voorwaarden Learn Practise Master Institute

Learn Practise Master Institute
Giraffeweg 2
1338 EG, Almere-Buiten

Van Boshuizenstraat 415
1082 AR, Amsterdam (geen bezoek adres)

+31 36 5499887 (ma tm vr)
info@lpmi.nl

BTW nummer
NL855305265B01

KvK nummer
63595222

 

1. Doelgroep en toelatingscriteria
De opleidingen zijn bedoeld voor fysiotherapeuten, artsen, tandartsen, verpleegkundigen A, paramedici en acupuncturisten. Eventuele verbijzondering in de toelatingscriteria wordt gemeld bij de cursus informatie op de site van LPMI.

2. Aanmelding en bevestiging
Aanmelding geschiedt door invulling van het inschrijfformulier op de cursuspagina’s. De inschrijving is definitief na bevestiging per email door LPMI.  Deelnemer ontvangt een maand voor aanvang van de nascholing de factuur en voldoet het bedrag uiterlijk  twee weken voor aanvang van de cursus.

3. Cursus volgeboekt
Indien een opleiding is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk, een alternatief worden geboden. Er is een mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.

4. Kosten en betalingsregeling
De cursuskosten staan vermeld op de site. Hierbij zijn de inschrijf-/administratiekosten en het lesmateriaal inbegrepen. Betaling in drie gelijke termijnen is mogelijk. Cursuskosten dienen twee weken voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan.

5. Annulering en restitutie door deelnemer(s)
Bij annuleringen door de deelnemer tot twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld gerestitueerd minus de administratiekosten. Bij annulering een week voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld voor 50% gerestitueerd of doorgeboekt naar de volgende cursus. Bij stoppen van de opleiding of ‘no show’ vindt er geen restitutie plaats.  

6. Aantal deelnemers
Bij te weinig deelnemers kan LPMI besluiten de cursus op een andere datum te plannen. Indien deelnemer niet kan op deze data worden de reeds betaalde gelden gerestitueerd, inclusief de inschrijf- en administratiekosten.

7. Lesmateriaal
Al het geboden lesmateriaal (schriftelijk of per mail) en de presentatie(s) blijven eigendom van LPMI. Niets hiervan mag gekopieerd worden of op andere wijze via data (PC, foto, film, geluid) vastgelegd worden. Bij misbruik hiervan zal per overtreding € 5000,00 gevorderd worden. Toestemming dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

8. Afwezigheid tijdens de cursus
Indien om zwaarwegende redenen een lesdag niet gevolgd kan worden, dient LPMI hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.

9. Wijzigingen en afzegging opleiding
LPMI behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en/of de lestijden. LPMI streeft er naar om de opleiding conform het gepubliceerde programma te verzorgen. LPMI kan op geen enkele wijze gehouden worden aan vooraf gepubliceerde data’ s en tijden.

LPMI aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In dat geval zal LPMI alles in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden volledig worden gerestitueerd. Bij minder dan het minimum aantal inschrijvingen behoudt LPMI zich het recht om de opleiding te cancelen. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, wordt het volledige cursusgeld teruggestort.

Wijzigingen in woon- en/of emailadres dient de cursist tijdig aan LPMI door te geven.

Accreditatie wordt verleend door de genoemde verenigingen te vinden op de site: www.LPMI.nl.

10. Aansprakelijkheid
Hoewel LPMI zich zal inspannen om de opleiding naar beste kunnen en inzicht te (doen) geven, is zij niet aansprakelijk voor enige door de cursist geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de toepassing of het resultaat daarvan. De cursist verplicht zich LPMI voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

11. Risico’s en veiligheid
Men dient rekening te houden dat bij diverse cursussen het uit voeren van praktische vaardigheden op elkaar geoefend wordt. Ook het werken met rubber handschoenen is tijdens de cursus voor dry needling verplicht. Het werken met naaldtechnieken kan een gevaar voor uw gezondheid opleveren, zoals een pneumethorax of een besmetting. U bent zelf verantwoordelijk voor de nodige vaccinaties, dit in overleg met de GGD of uw huisarts.

LPMI kan niet aansprakelijk worden gesteld eventuele lichamelijke schade en/of besmetting tijdens de cursus. Dit risico is over het algemeen bijzonder klein. Wel dient u de richtlijnen te volgen die uw cursusleider aangeeft.

12. Cursus georganiseerd door derden
Indien de cursus georganiseerd worden door derden of in coöperatie kunnen er wijzigingen zijn in deze algemene voorwaarden. Alle bovengenoemde verplichtingen blijven van kracht tenzij deze niet van toepassing kunnen zijn. Wijzigingen in de bovenstaande algemene voorwaarden zullen dan apart vermeld worden op de internetsite.

Pin It on Pinterest

Share This